MERKATARITZA, ZERBITZU PERTSONAL ETA OSTALARITZAKO ENPRESA TXIKIAK EZARTZEKO ETA MODERNIZATZEKO LAGUNTZAK 2023

Gasteizko Udalak udalerriko merkataritza, zerbitzu pertsonal eta ostalaritzako enpresa txikien ezarpena eta modernizazioa sustatu nahi du 2023an.

 • 50 langile baino gutxiago.
 • Negozio-bolumena urtean 10 milioitik gorakoa ez izatea.
 • Merkataritza-jarduera udalerrian bertan egitea.
 • Lokalak lurzoruaren mailan egon beharko du, erakusleihoa izan beharko du eta jendearentzat irekita egon beharko du merkataritza-ordutegian. Merkatu, zentro edo merkataritza-galerietan integratutako establezimenduak sartzen dira.
 • Baldintza horiek betetzen ez dituzten enpresek % 25eko partaidetza baino handiagoa ez izatea.
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea.
 • Epigrafe hauetako batean kokatu behar da:
  • 64: Elikagaiak, edariak eta tabakoa (646 eta 647.5 izan ezik)
  • 65: elikaduraz besteko produktuak establezimendu iraunkorretan (652.1, 654.3, 654.4, 654.5, 654.6 eta 655 izan ezik)
  • 662.2: Era guztietako artikuluak
  • 671, 672 eta 673: Jatetxeetako, kafetegietako, kafetegietako eta tabernetako elikadura-zerbitzuak.
  • 676: Txokolategiak, izozkitegiak eta hortxategiak.
  • 677.9: Jatetxe-arloko beste elikadura-zerbitzu batzuk.
  • 681, 682, 683 eta 684: Hotelak, ostatuak, apartamentuak.
  • 691.1 eta 691.9: Etxerako gai elektrikoak eta beste kontsumo-ondasun batzuk konpontzea.
  • 755: Bidaia-agentziak (755.1 izan ezik).
  • 971.3: Arropak pasaratzea eta konpontzea.
  • 972: Ile-apaindegiko aretoak eta edertasun-institutuak.

*Aurreko puntuan zehaztutakoa gorabehera, asteburuetan gaueko ostalaritza jarduera ekonomiko bakarra duten enpresei ez zaie dirulaguntzarik emango, salbu eta inbertsioak egitearen helburua gaueko ostalaritzako jarduera eguneko ostalaritza bihurtzea denean. Jarduera nagusia kolektibitateei catering-zerbitzua ematea duten enpresei ere ez zaie dirulaguntzarik emango.

*JEZ epigrafe bi edo gehiago izanez gero. Jarduera nagusia hartuko da kontuan, azalera erabilgarri handiena duen jarduera kontuan hartuta.

2022ko apirilaren 9tik 2023ko martxoaren 10era arte egindako inbertsio-proiektuak:

 • Lokala eraberritzeko obrak. Proiektua idaztearen ondoriozko gastuak eta obren zuzendaritzako gastuak ere sartzen dira.
 • Mahaitxoen terrazak, itxiturarekin edo itxiturarik gabe, espazio publikoetan edo pribatuetan instalatzea, eraberritzea eta egokitzea.                                                                                            
  • Itxituren instalazioa, funtzio hori betetzen duten elementu mugikorrak alboetan, hiru alde izango dituzte gehienez, barrutia mugatzeko eta oztopoa identifikatzeko (toldoak, behin-behineko estaldurak, alboetako babesak, manparak, haize-babesak).                                                                                                                                                                                                                 
  • Mahaietako terrazetan dauden altzariak (eguzkitakoak, eguzkitakoak, mahaiak, aulkiak, lorazainak).                                                                                                                                                   
  • Kanpoko ekipamendua eta haren instalazioa (argiztapen-sistemak, kanpoko berogailuak).
 • Lokaleko ekipamendua, aktibo finko berriko inbertsioak. Enpresan lehen aldiz sartzen diren elementuak:
  • Jarduera nagusiarekin lotutako makineria eta altzariak. (Makineriako elementu bakar batengatik ezin izango da 15.000 eurotik gorakoa izan).
  • Airea girotzeko ekipoak, aireztatzeko eta garbitzeko sistemak.
  • Errotuluak, toldoak eta pertsianak.
  • Lokaleko segurtasun-ekipoak, produktuari atxikita ez daudenak.
 • COVID-19ko aholkularitza: aholkularitzako gastuak. Gehienez 500 euro.

EZ dira diruz lagunduko.

 • Erakusketako eta probako artikuluak.
 • Garraioaren, aseguruen, tasen, telebisten eta telefono-terminalen kostua.
 • Lokala erostea, transferentziak, errentak.
 • Piezak mantentzea edo konpontzea edo ordezkatzea.
 • Bulegoko materialaren eta kontsumigarrien gastuak Covid19aren arabera.
 • Luminariak.
 • Finantza-errentamenduko formulen edo antzekoen bidezko inbertsioak.
 • Ekipo informatikoak eta periferikoak, marketin digitala.
 • Kutxa elektronikoak edo balantza informatikoak.
 • Alde Zaharrean, Koronazioan, El Anglon, El Pilarren, Zabalgunen, Lovainan eta Zaramagan egindako inbertsioak: 30 puntu.
 • Enpresaren antzinatasuna:
  • 10 urte baino gehiago: 10 puntu.
  • 20 urte baino gehiago: 20 puntu.
 • Langile kopurua:
  • 5 langile baino gutxiago: 15 puntu.
  • 5 eta 9 langileren artean: 10 puntu.
 • Merkataritza-sozietateen partaidetzarik gabea: 5 puntu.
 • Jendeari arreta emateko hizkuntzak:
  • Bai Euskarari ziurtagiria: 5 puntu
  • B1 titulua euskaraz, ingelesez, frantsesez edo alemanez duten langileak: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.
 • Enpresaren jarduera nagusia: 10 puntu.
 • Irisgarritasuna hobetzea: 5 puntos.
 • Aurkeztutako proiektuen memoriaren kalitatea (III. Eranskina): 10 puntu gehienez.
  • Izena, izen soziala, JEZ, enpresaren eta bere jardueraren deskribapena, eta lokal komertziala: puntu 1 gehienez.
  • Proiektuaren deskribapena eta justifikazio kualitatiboa: 8 puntu gehienez.
 • Diruz lagun daitekeen inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa:
  • EJZ 64, 65, 662.2, 69, 755, 971.3 y 972.: 2.000€
  • EJZ 67.: 4.000€ 
  • EJZ 68.: 8.000€
 • Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa:
  • EJZ 64, 65, 662.2, 69, 755, 971.3 eta 972:
   • 20.000 €-ra arte. Alde Zaharra, Koroatzea, Anglo, Pilar, Zabalgunea, Lovaina eta Zaramaga.
   • 15.000 €-ra arte. Gainerakoentzat.
  • EJZ 67 eta 68:
   • 10.000 €-ra arte. Alde Zaharra, Koroatzea, Anglo, Pilar, Zabalgunea, Lovaina eta Zaramaga
   • 7.000 €-ra arte. Gainerakoentzat.
 • Puntuaziorik handiena duten proiektuek % 40ko dirulaguntza jasoko dute, eta % 25etik beherakoa dutenek.
 • Bateragarritasuna
  • Beste laguntza batzuekin bateragarriak izango dira, baldin eta laguntzen baturak ez badu gainditzen diruz lagundutako jardueraren kostu garbia.
  • Udalari jakinarazi beharko zaio gastu berberetarako dirulaguntzak edo laguntzak jaso direla.

Pertsona edo enpresa eskatzaileari dagokionez:

 • Eskabide-orria eta zinpeko aitorpena. I. eranskina
 • Pertsona fisikoa bada: NAN.
 • Pertsona juridikoaren kasuan:
  • IFZ
  • Enpresaren eskriturak eta ondorengo aldaketak.
  • Ordezkaritza-ahalak.
  •  Ordezkaritza-ahalmena duen pertsonaren NAN.
 • Soldatapeko langileak izanez gero, azken hilabeteko TC2, langileak izanez gero.
 • Soldatapeko langilerik EZ badu, azken hilabeteko autonomoen ordainagiria eta enpresaburuaren jarduerarik ezaren ziurtagiria edo kotizazio-kontuaren kode baten egoera-txostena.
 • Kotizazio-kontuaren koderik EZ badu, bazkide guztiek Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituztela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Bai Euskarari ziurtagiriaren kopia edo titulu/ziurtagiri ofiziala, izanez gero.

Diruz lagun daitekeen proiektuari dagokionez:

 • Proiektua deskribatzen duen memoria. III. eranskina (enpresaren deskribapena eta proiektuaren memoria kualitatiboa eta kuantitatiboa).
 • Errentatzailearen baimena birgaitze-obrak egiteko, lokalaren errentamendu-kontratuan berariaz adierazita ez badago.
 • Udalak ofizioz egiaztatuko du egindako obrek titulu juridikorik baduten.

Inbertsioak justifikatzeari eta ordaintzeari dagokionez:

 • Fakturen kopia.
 • Banku-erakundearen zigiluarekin balidatutako fakturak ordaindu izanaren egiaztagiria (ordainketa-egiaztagiriak aurkezteko epea 2023ko maiatzaren 31n amaituko da).
 • Eskabideak aurkezteko epea 2023ko martxoaren 13an hasiko da eta 2023ko martxoaren 31n amaituko.
 • Eskabide bat aurkeztu beharko da modernizatzeko edo egokitzeko ekintzak egin diren lokal bakoitzeko.
 • Ebazpena gehienez sei hilabeteko epean emango da. Epe hori igaro eta jakinarazpenik egin ez bada, dirulaguntzaren eskaera ezetsi egin dela ulertuko da.