MERKATARITZA, ZERBITZU PERTSONAL ETA OSTALARITZAKO ENPRESA TXIKIAK EZARTZEKO ETA MODERNIZATZEKO LAGUNTZAK 2022

Gasteizko Udalak udalerriko merkataritza, zerbitzu pertsonal eta ostalaritzako enpresa txikien ezarpena eta modernizazioa sustatu nahi du 2022an.

 • 50 langile baino gutxiago.
 • Negozio-bolumena urtean 10 milioitik gorakoa ez izatea.
 • Merkataritza-jarduera udalerrian bertan egitea.
 • Lokalak lurzoruaren sestra-mailan egon beharko du. Hornidura-merkatuetan edo merkataritza-zentro eta -galerietan integratutako establezimenduak ere barnean hartu ahal izango dira pribatuak. Ez dira finantzatuko honako toki hauetan kokatutako establezimenduak:
  zerbitzuguneak (gasolindegiak).
 • Baldintza horiek betetzen ez dituzten enpresek % 25eko partaidetza baino handiagoa ez izatea.
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea.
 • Epigrafe hauetako batean kokatu behar da:
  • 64: Elikagaiak, edariak eta tabakoa (646 eta 647.5 izan ezik)
  • 65: Elikaduraz besteko produktuak establezimendu iraunkorretan (652.1, 654.3, 654.4, 654.5, 654.6 eta 655 izan ezik)
  • 662.2: Era guztietako artikuluak
  • 671,672 y 673: Jatetxeetako, kafetegietako eta tabernetako elikadura-zerbitzuak.
  • 676: Txokolategiak, izozkitegiak eta hortxategiak.
  • 677.9: Jatetxe-arloko beste elikadura-zerbitzu batzuk.
  • 681, 682, 683 eta 684: hotelak, ostatuak, apartamentuak…
  • 691.1 eta 691.9: Etxerako gai elektrikoak eta beste kontsumo-ondasun batzuk konpontzea.
  • 755: Bidaia-agentziak (755.1 izan ezik).
  • 971.3: Arropak pasaratzea eta konpontzea.
  • 972. Ile-apainketako eta edertasuneko zerbitzuak.
 • Aurreko puntuan zehaztutakoa gorabehera, asteburuetan gaueko ostalaritza jarduera ekonomiko bakarra duten enpresei ez zaie dirulaguntzarik emango, salbu eta inbertsioak egitearen helburua gaueko ostalaritzako jarduera eguneko ostalaritza bihurtzea denean. Jarduera nagusia kolektibitateei catering-zerbitzua ematea duten enpresei ere ez zaie dirulaguntzarik emango.

2021eko ekainaren 19tik 2022ko apirilaren 8ra arte egindako inbertsio-proiektuak:

 • Lokala eraberritzeko obrak.
 • Mahaitxoen terrazak, itxiturarekin edo itxiturarik gabe, espazio publikoetan edo pribatuetan instalatzea, eraberritzea eta egokitzea.
  • Itxituren instalazioa, funtzio hori betetzen duten elementu mugikorrak
   alboetan, hiru alde izango dituzte gehienez, barrutia mugatzeko eta oztopoa identifikatzeko (toldoak, behin-behineko estaldurak, alboetako babesak, manparak, haize-babesak).
  • Mahaietako terrazetan dauden altzariak (eguzkitakoak, mahaiak, aulkiak, lorazainak).
  • Kanpoko ekipamendua eta haren instalazioa (argiztapen-sistemak, kanpoko berogailuak).
 • Lokaleko ekipamendua, aktibo finko berriko inbertsioak:
  • Jarduera nagusiarekin lotutako makineria eta altzariak.
  • Covid19aren ondorioz sortutako beharrekin lotutako makineria edo altzariak (purifikatzaileak, manparak, metakrilatoak…).
  • Girotzeko tresneria.
  • Errotuluak, toldoak eta pertsianak.
  • Lokaleko segurtasun-ekipoak, produktuari atxikita ez daudenak.
 • Aholkularitza COVID-19agatik. Gehienez 500 euro.

EZ dira diruz lagunduko.

 • Erakusketako eta probako artikuluak.
 • Garraioaren kostua, aseguruak, tasak, telebistak, telefono-terminalak…
 • Lokala erostea, transferentziak, errentak…
 • Piezak mantentzea edo konpontzea edo ordezkatzea.
 • Bulegoko materialaren eta kontsumigarrien gastuak Covid19aren arabera.
 • Finantza-errentamenduko formulen edo antzekoen bidezko inbertsioak.
 • Ekipo informatikoak eta periferikoak, marketin digitala…
 • Kutxa elektronikoak edo balantza informatikoak.
 • Inbertsioak Alde Zaharrean, Koroatzean, El Anglon, El Pilarren, Zabalgunean eta Lovainan: 30 puntu.
 • Enpresaren antzinatasuna:
  • 10 urte baino gehiago: 10 puntu
   20 urte baino gehiago: 20 puntu
 • Langile kopurua:
  • 5 langile baino gutxiago: 10 puntu
  • 5-9 langile: 5 puntu
 • Merkataritza-sozietateek partaidetu gabea: 10 puntu.
 • Jendeari arreta emateko hizkuntzak:
  • Bai Euskarari ziurtagiria: 5 puntu
  • Euskaraz, ingelesez, frantsesez edo alemanez B1 titulua duten langileak: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.
 • Enpresaren jarduera nagusia: 10 puntu.
 • Hobekuntzak irisgarritasunean: 5 puntu.
 • Aurkeztutako proiektuen memoriaren kalitatea (III. eranskina): 10 puntu, gehienez.
 • Diruz lagun daitekeen inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa:

  • 2.000 € JEZ: 64, 65, 662.2, 69, 755, 971.3 eta 972.
  • 4.000 € JEZ: 67.
  • 8.000 € JEZ: 68.
 • Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa.

  • JEZ 64, 65, 662.2, 69, 755, 971.3 y 972:
   • 20.000 €-ra arte. Alde Zaharra, Koroatzea, Anglo, Pilar, Zabalgunea eta Lovaina.
   • 15.000 €-ra arte. Gainerakoentzat.
  • JEZ 67 eta 68:
   • 10.000 €-ra arte. Alde Zaharra, Koroatzea, Anglo, Pilar, Zabalgunea eta Lovaina.
   • 7.000 €-ra arte. Gainerakoentzat.
 • Puntuaziorik handiena duten proiektuek % 40ko dirulaguntza jasoko dute, eta % 25ekoa gutxieneko puntuazioa dutenek.
 • Eskabide-orria eta zinpeko aitorpena. I. Eranskina
 • Pertsona fisikoa bada: NAN.
 • Pertsona juridikoaren kasuan:

  • IFZ
  • Enpresaren eskriturak eta ondorengo aldaketak
  • Ordezkaritza-ahalak.
  • Autonomoentzako ordainagiria, soldatapeko langilerik ez badago.
 • Soldatapeko langileak izanez gero, azken hilabeteko TC2.
 • Soldatapeko langilerik EZ badu, azken hilabeteko autonomoen ordainagiria eta enpresaburuaren jarduerarik ezaren ziurtagiria edo kotizazio-kontuaren kode baten egoera-txostena.
 • Proiektua deskribatzen duen memoria. III. eranskina (enpresaren deskribapena eta proiektuaren memoria kualitatiboa eta kuantitatiboa)
 • Errentatzailearen baimena birgaitze-obrak egiteko, lokalaren errentamendu-kontratuan berariaz adierazita ez badago.
 • Halakorik izanez gero, kontratatutako proiektu teknikoaren kopia, lokalaren azaleren azken banaketa jasotzen duena.
 • Aginduzkoak badira:
  a. Obrak egiteko lizentzia.
  b. Aldi baterako itxitura duten edo ez duten terrazak instalatzeko lizentzia.
 • Jabetza-titulua edo errentamendu-kontratua.
 • Hizkuntza-ziurtagiriak.
 • Fakturen kopia.
 • Banku-erakundearen zigiluarekin balidatutako fakturak ordaindu izanaren egiaztagiria (ordainketa-egiaztagiriak aurkezteko epea 2022ko ekainaren 8an amaituko da).
 • Eskabideak aurkezteko epea 2022ko martxoaren 21ean hasiko da eta 2022ko apirilaren 8an amaituko.
 • Eskabide bat aurkeztu beharko da modernizatzeko edo egokitzeko ekintzak egin diren lokal bakoitzeko.
 • Ebazpena gehienez sei hilabeteko epean emango da. Epe hori igaro eta jakinarazpenik egin ez bada, dirulaguntzaren eskaera ezetsi egin dela ulertuko da.
Kontsultatu hemen informazio guztia