ETEentzako eta pertsona autonomoentzako errentamenduen arloko neurriak

AENKOMERetik Administrazioek hartutako Neurri guztiei buruzko informazioa eman nahi dizugu, Covid-19aren ondoriozko egoeraren ondorioak arintzeko.

Oraingo honetan, Gobernu Zentralak ETEentzat eta pertsona autonomoentzat lokalen errentamenduen arloan dituen premiazko neurri osagarriak helarazi nahi dizkizugu, apirilaren 22an argitaratutako 15/2020 Errege Lege Dekretuan jasotakoak.

Nork eska ditzake neurri horiek?

 • Pertsona autonomoak (alarma-egoera deklaratu zen egunean afiliatuta eta alta-egoeran zeudenak).
 • ETEak (1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 257.1 artikuluan ezarritako mugak gainditzen ez dituztenak).
 •  

Baldintzak:

 • Etxebizitzaz edo industriaz bestelako erabilerarako errentamendu-kontratu baten errentariak izatea.
 • Bere aktibitatea:
  • Alarma-egoera indarrean sartzearen ondorioz edo agintari eskudunen aginduz etenda geratu bada.
  • Edo aurreko hileko fakturazioa gutxienez % 75 murriztu bada, hilabete hori aurreko urteari dagokion hiruhilekoko hileko batez besteko fakturazioarekin alderatuta.

Betekizunak egiaztatzea:

 • Jardueraren murrizketa erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatuko da. Adierazpen horretan, kontabilitateko eta diru-sarreren eta gastuen informazioan oinarrituta, hileko fakturazioaren murrizketak ehunekoari dagokionez ezarritako baldintza betetzen duela adieraziko da. Nolanahi ere, errentatzaileak hala eskatzen duenean, errentariak bere kontabilitate-liburuak erakutsi beharko dizkio errentatzaileari, jarduera murriztu dela egiaztatzeko.
 • Jarduera eten izana egiaztatzeko, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da, interesdunak jarduera bertan behera utzi izanaren adierazpena oinarri hartuta.
ERRENTA ORDAINTZEKO ATZERAPENA
 • Errentatzaileari errenta ordaintzeko luzamendua eskatu ahal izango zaio, baldin eta etxebizitza-enpresa edo etxebizitza-erakunde publiko bat bada, edo edukitzaile handi bat (10 hiri-higiezin baino gehiagoren titularra, garajeak eta trastelekuak alde batera utzita, edo 1.500 m2 baino gehiagoko azalera eraikia badu).
 • Errentatzaileak onartu beharko du, baldin eta bi alderdiek ez badute jada akordiorik lortu errenta luzatzeko edo murrizteko.
 • Automatikoki aplikatuko da eta alarma-egoerak eta bere luzapenek irauten duten denboraldiari eta hurrengo hilekoei eragingo die, banan-banan luza daitezkeenak, lau hilabete gainditu gabe.
 • Errenta geroratu egingo da, penalizaziorik eta interesik sortu gabe, hurrengo hilekotik aurrera, kuotak bi urteko epean zatikatuz, lehen aipatutako egoera gainditzen denetik edo lehen aipatutako lau hilabeteko epea amaitzen denetik zenbatzen hasita, eta betiere errentamendu-kontratuaren edo haren edozein luzapenen indarraldiaren barruan.
ERRENTAREN ORDAINKETA ALDI BATERAKO ETA OHIZ KANPO ATZERATZEA
 • Errentatzaileari errentaren ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpoko geroratzea eskatu ahal izango zaio, errentatzailea ez bada etxebizitza-enpresa edo -erakunde publiko bat, edo edukitzaile handi bat, eta, betiere, atzerapen hori edo errentaren beherapen bat bi alderdiek borondatez adostu ez badute.
 • Errentatzaileak ez du neurri hori onartu beharrik. Errentatzaileak errentariak eskatutako aldi baterako eta ezohiko atzerapena onartzen badu, biek akordio bat egingo dute atzerapenaren baldintzekin.
 • Akordio horren esparruan, alderdiek askatasunez xedatu ahal izango dute fidantza, eta horrek hileko soldataren bat edo batzuk ordaintzeko balio ahal izango du. Fidantza osorik edo zati batean edukiz gero, errentariak urtebeteko epean itzuli beharko du zenbatekoa, akordioa egiten denetik zenbatzen hasita, edo kontratuaren indarralditik geratzen den epean, epe hori urtebetetik beherakoa bada.
Neurri horiek eskatzeko epea hilabetekoa da errege lege-dekretua indarrean jartzen denetik, hau da, apirilaren 23tik aurrera.
ETEen eta autonomoen tokiko errentamendu-neurrien laburpena
Lokalak alokatzeko neurrien alderdi garrantzitsuak
15/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 21ekoa